Петромар АД
32, ул. Цар Симеон 1, Варна 9000 България
Телефон: +359 52 609286, +359 52 609287
Fax: +359 52 609288
e-mail: office@petromar-bg.com

Petromar

Политика по управление на Петромар АД

Ръководството на “Петромар” АД, в лицето на Изпълнителния Директор, официално декларира своята Политика по управление на качеството и околната среда, която е изведена от визията и мисията на Организацията и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА за изграждане и развитие на “Петромар” АД

Политиката по управление “Петромар” АД е насочена към осигуряване нарастВаща ефективност на процесите на интегрираната система за управление с цел създаване на всички условия за постигане на икономически и социален растеж на Дружеството, съобразно потребностите и очакванията на КЛИЕННТИТЕ И заинтересованите страни, устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда с оглед нейното съхраняване и подобряване за бъдещите поколения.

За осъществяването на своята Политика по управление на качеството и околната среда, ръководството на “Петромар” АД насочва усилията си в следните направления:

 • Подобряване и осъществяване на процесите и дейностите по cмесване и търговия с петролни продукти, в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на точни, сигурни, удобни и екологично съобразени условия за смесване и търговия на горива и нефтопродукти, ефективни двйствия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
 • Икономично потребление на прродни ресурси - електроенергия и вода;
 • Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци в офиса и кораба и правилното им оползотворяване;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни изисквания по отношение на качеството и околната среда в “Петромар” АД;
 • Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда;
 • Aктивно сътрудничество с упълномщените организации за контрол на оклната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;
 • Ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представяннето на Петромар АД;
 • Стремеж за непрекъстато подобряване на Интегрираната система за управление;
 • Запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление

С приемането на съвремените принципи за управление, ръководството на “Петромар” АД гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА Политика по управление